MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Рекомендація № R (2000)23 Комітету Міністрів державам-учасницям щодо незалежності і функцій регулюючих органів у галузі телерадіомовлення

(Прийнята Комітетом Міністрів 20 грудня 2000 року на 735 засіданні міністрів)

Комітет Міністрів, згідно з пунктом b статті 15 Статуту Ради Європи,

беручи до уваги, що метою Ради Європи є досягнення більшої єдності між її членами з метою забезпечення і реалізації ідеалів і принципів, які є їхнім спільним спадком, і сприяння їхньому економічному і соціальному прогресу;

згадуючи статтю 10 Європейської конвенції захисту прав людини та основних свобод, з урахуванням її тлумачення Європейським судом з прав людини;

нагадуючи важливість для демократичних суспільств існування широкого ряду незалежних і автономних засобів комунікацій для відображення різноманіття ідей і поглядів, як це закріплено в Декларації щодо свободи висловлювань і інформації від 29 квітня 1982 року;

висвітлюючи важливу роль, яку відіграють засоби телерадіомовлення в сучасних демократичних суспільствах;

наголошуючи, що для існування широкого ряду незалежних і автономних засобів масової інформації в галузі телерадіомовлення суттєвим є забезпечення адекватного і пропорційного регулювання цієї галузі з тим, щоб гарантувати свободу засобів масової інформації, забезпечуючи в той же час, рівновагу між цією свободою й іншими законними правами і інтересами;

зважаючи на те, що для цієї мети спеціально призначаються незалежні регулюючі органи влади для галузі телерадіомовлення, які мають відігравати важливу роль в системі права і складаються з експертів, обізнаних у цій сфері;

відзначаючи, що технічний і економічний розвиток, який веде до розширення і подальшого ускладнення галузі, матиме вплив на роль цих органів і може створити потребу збільшення обсягу регулювання в додаток до засобів саморегулювання, прийнятих самими телерадіомовниками;

визнаючи, що у відповідності до їхніх правових систем і демократичних та культурних традицій, держави-учасниці створили регулюючі органи різними способами, і що результатом цього є різноманітність засобів, якими – і меж, до яких – може бути досягнуто незалежність, чинні повноваження і прозорість;

зважаючи, з огляду на цей розвиток, що важливим є те, що держави-учасниці повинні гарантувати органам, які регулюють галузь телерадіомовлення, справжню незалежність, зокрема, через сукупність норм, що охоплюють всі аспекти їхньої праці і через заходи, що дають їм можливість виконувати їхні функції ефективно і продуктивно,

рекомендує, щоб уряди держав-членів:

a.заснували, якщо вони ще цього не вчинили, незалежні органи регулювання телерадіомовної галузі;

b.
включили до свого законодавства положення, а до своєї політики – заходи, спрямовані на надання органам, що регулюють галузь телерадіомовлення, повноважень, які б дозволяли їм виконувати їхні завдання, передбачені національним правом, ефективно, незалежно і прозоро, у відповідності до заходів, встановлених у додатку до цієї рекомендації;

c.
привернути до цих заходів увагу органів, що регулюють галузь телерадіомовлення, органів державної влади і професійних груп, яких це стосується, так само як і громадськості, гарантуючи в той же час ефективне дотримання незалежності регулюючих органів по відношенню до будь-якого втручання в їхню діяльність.

Додаток до Рекомендації № R (2000) 23

Заходи стосовно незалежності і функцій органів регулювання галузі телерадіомовлення

I. Загальні законодавчі рамки.

1. Держави-члени повинні гарантувати створення і безперешкодне функціонування органів регулювання галузі телерадіомовлення шляхом ухвалення відповідних законодавчих рамок. Норми і процедури, що визначають їхню діяльність чи впливають на функціонування органів регулювання, повинні чітко підтверджувати і захищати їхню незалежність.

2. Обов'язки і повноваження органів регулювання сфери телерадіомовлення, так само як і способи їхньої відповідальності, процедури призначення нових членів і засоби їхнього фінансування, повинні бути чітко визначені в законі.


II. Призначення, склад і функціонування

3. Норми, що регулюють діяльність органів регулювання галузі телерадіомовлення, особливо їхнє членство, є ключовим елементом їхньої незалежності. Саме тому вони повинні бути сформульовані таким чином, щоб захистити їх від будь-якого втручання, зокрема, з боку політичних сил чи економічних інтересів.

4. З цією метою повинні бути сформульовано певні норми відносно несумісності для того, щоб уникнути таких явищ, як:

– регулюючі органи знаходяться під впливом політичної влади;

– члени регулюючих органів виконують функції в підприємствах чи інших організаціях у сфері ЗМІ чи суміжних галузях, чи представляють їхні інтереси, що може призвести до конфлікту інтересів у зв'язку з членством в регулюючих органах.

5. Крім того, норми повинні гарантувати, що члени цих органів:

– призначаються демократичним прозорим способом;

– не можуть отримувати будь-які доручення чи вказівки від будь-якої фізичної чи юридичної особи;

– не будуть робити будь-які заяви чи чинити будь-які дії, які могли б нанести шкоду незалежності їхніх функцій, і не отримуватимуть будь-яких переваг від них.

6. На закінчення, повинні бути встановлені точні норми стосовно можливості звільнити членів регулюючих органів для використання звільнення як засобу політичного тиску.

7. Зокрема, звільнення повинно бути можливим лише у випадку недотримання норм щодо несумісності, яких необхідно дотримуватися, чи вираженої нездатності належним чином виконувати свої функції; це не повинно перешкодити можливості особи звертатися з апеляцією до суду проти звільнення. Крім того, звільнення на підставі скоєння правопорушення, пов'язаного з їхніми функціями чи ні, повинно бути можливе лише у серйозних випадках, чітко визначених законом, на підставі остаточного рішення суду.

8. Обумовлюючись специфічною природою галузі телерадіомовлення і особливістю їхніх завдань, органи регулювання повинні включати експертів у сферах, які підпадають під їхню компетенцію.


III. Фінансова незалежність

9. Механізм фінансування регулюючих органів – інший ключовий елемент їхньої незалежності – повинен бути визначений законом у відповідності до чітко визначеного плану, з посиланням на оціночний кошторис діяльності регулюючих органів; він мусить діяти таким чином, щоб дозволити виконувати їхні функції повною мірою і незалежно.

10. Державні органи влади не повинні використовувати свої повноваження щодо прийняття фінансових рішень для втручання в незалежність регулюючих органів. Крім того, звернення за допомогою до служб чи експертних установ національної адміністрації чи третьої сторони не повинно впливати на їхню незалежність.

11. Схеми фінансування повинні мати перевагу, де це відповідно,над механізмами, які не залежать від прийняття рішень ad hoc державними органами чи приватними організаціями.


IV. Повноваження і компетенція

Регулюючі повноваження

12. Підлягаючі чітко визначеному делегуванню законодавцем, регулюючі органи повинні мати владу прийняття підзаконних актів і керівних роз'яснень стосовно телерадіомовної діяльності.

Надання ліцензій

13. Одним з основних завдань регулюючих органів у галузі телерадіомовлення є звичайно надання телерадіомовних ліцензій. Основні умови і критерії, що керують наданням і оновленням телерадіомовних ліцензій, повинні бути чітко викладені в законі.

14. Постанови, що керують процедурою телерадіомовного ліцензування, повинні бути ясними і точними і повинні застосовуватися у відкритий, прозорий і безсторонній спосіб. Рішення, прийняті регулюючими органами у цьому контексті, повинні підлягати відповідній гласності.

15. Регулюючі органи в галузі телерадіомовлення повинні бути включені в процес планування надання національних частот службам телерадіомовлення. Вони повинні мати повноваження дозволяти телерадіомовникам надавати час для програм на частотах, виділених для телерадіомовлення. Це не стосується розподілу частот мережевим операторам згідно законодавства про телекомунікації.

16. Відразу після формування списку частот регулюючі органи повинні публічно оголосити тендер у відповідний спосіб. Оголошення тендеру повинно визначати сукупність специфікацій, на кшталт типу служби, мінімальна тривалість програм, географічне охоплення, тип фінансування, будь-які ліцензійні виплати, так само як і необхідні для цього тендера технічні параметри, що вимагаються від заявників. Охоплені загальним інтересом держави-учасниці можуть використовувати різні процедури для надання частот телерадіомовлення громадським службам телерадіомовлення.

17. Оголошення тендеру повинно також визначати зміст заявки на ліцензію і документи, які необхідно подати кандидатам. Зокрема, кандидати повинні показати структуру їхніх компаній, власників і капітал, зміст і тривалість програм, які вони пропонують.


Моніторинг діяльності телерадіомоників щодо їхніх зобов'язань і обов'язків

18. Іншою основною функцією регулюючих органів повинно бути вивчення дотримання умов, викладених в законі і в ліцензіях, наданих телерадіомовникам. Вони повинні, зокрема, гарантувати, що телерадіомовники, які підпадають під їхню юрисдикцію, дотримуватимуться основних принципів, викладених в Європейській конвенції транскордонного телебачення і, зокрема, тих, що описані в статті 7.

19. Регулюючі органи не повинні використовувати контроль
a priory над програмами, і саме тому моніторинг програм повинен завжди мати місце після виходу програми в ефір.

20. Регулюючі органи повинні мати право запитувати і отримувати інформацію від телерадіомовників тією мірою, в якій це необхідно для виконання їхніх завдань.

21. Регулюючі органи повинні мати повноваження розглядати скарги в межах їхньої компетенції стосовно діяльності телерадіомовників і регулярно публікувати свої висновки.

22. Коли телерадіомовник порушує закон чи умови, викладені в його ліцензії, регулюючі органи повинні мати повноваження накласти санкції згідно з законом.

23. Перелік санкцій, передбачених законом повинен бути доступним. Санкції повинні починатись з попередження, бути пропорційними, не накладатися до того часу, поки телерадіомовнику не буде дана можливість висловитися з цього питання. Всі санкції повинні також бути доступними для перегляду компетентними органами правосуддя у відповідності до національного права.


Повноваження у зв'язку з громадськими службами телерадіомовлення.

24. Регулюючим органам може також доручатися завдання виконувати задачі, які часто покладаються на певні наглядові органи організацій громадських служб телерадіомовлення. При цьому регулюючі органи мають поважати їхню редакційну незалежність і їхню інституційну автономію.

V. Відповідальність

25. Регулюючі органи повинні бути підзвітні перед громадськістю за свою діяльність і повинні, наприклад, публікувати звіти, регулярно чи ad hoc, які стосуються їхньої роботи чи виконання їхніх завдань.

26. Для того, щоб захистити незалежність регулюючих органів, забезпечуючи в той же час відповідальність за їхню активність, необхідно, щоб за ними здійснювався нагляд лише щодо законності їхньої діяльності, а також коректності і прозорості їхньої фінансової діяльності. Що стосується законності їхньої діяльності, то цей нагляд повинен здійснюватися тільки
a posteriory . Положення щодо відповідальності і нагляду регулюючих органів повинні бути чітко визначені в законах, що до них застосовуються.

27. Всі рішення і положення, прийняті регулюючими органами, повинні бути:

– належним чином обґрунтовані у відповідності з національним правом;

– доступними для вивчення компетентними органами правосуддя згідно з національним правом;

доступними для громадськості.

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація