MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Указ Президента України. Про Положення про Державне управління справами.

Опублікуванню не підлягаєПро Положення про Державне управління справами


Внести зміни до Положення про Державне управління справами, затвердженого Указом Президента України від 21 березня 2000 року №474, виклавши його в новій редакції (додається).


Президент України Л.Кучма

м. Київ, 17 грудня 2002 року, №1180/2002

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України від 17 грудня 2002 року № 1180/2002

ПОЛОЖЕННЯ

про Державне управління справами
1. Державне управління справами є спеціальним державним органом з матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, інших державних органів. Державне управління справами підпорядковується Президентові України.

2. Державне управління справами у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Державного управління справами є:

– матеріально-технічне, соціально-побутове забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, інших державних органів, а також органів, апаратів, утворених для здійснення їх повноважень;

– фінансове забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, інших державних органів, а також органів, апаратів, утворених для здійснення їх повноважень;

– забезпечення надання лікувально-профілактичної допомоги, санітарного та епідемічного благополуччя, санаторно-курортного обслуговування Президента України, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, інших керівників державних органів, працівників Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, працівників інших державних органів, а також інших категорій осіб (далі – особи, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами).

4. Державне управління справами відповідно до покладених на нього завдань:

1) створює належні матеріально-технічні і господарсько-побутові умови для здійснення повноважень Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Радою національної безпеки і оборони України;

2) забезпечує Президента України, Адміністрацію Президента України, Раду національної безпеки і оборони України, інші державні органи сучасними засобами зв'язку, комп'ютерною технікою та оргтехнікою;

3) забезпечує в установленому порядку послугами транспорту Президента України, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Главу Адміністрації Президента України, його заступників, відповідні категорії працівників Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів;

4) здійснює в установленому порядку організаційне, фінансове, медичне забезпечення офіційних заходів;

5) забезпечує будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки й оборони України, інших державних органів, а також органів, апаратів, утворених для здійснення їх повноважень;

6) забезпечує функціонування державних резиденцій та державних дач, їх будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання;

7) вживає заходів для забезпечення належних житлових умов особам, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами, забезпечує будівництво, реконструкцію, ремонт та обслуговування відповідних жилих будинків, приміщень, об'єктів соціальної інфраструктури;

8) здійснює матеріально-технічне, фінансове забезпечення, створює належні умови праці працівникам Адміністрації Президента України, апарату Ради національної безпеки і оборони України та інших державних органів;

9) забезпечує надання лікувально-профілактичної допомоги та санаторно-курортне обслуговування, умови для відпочинку особам, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами;

10) здійснює контроль за ефективністю лікувально-профілактичної роботи, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, що проводяться підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в управлінні Державного управління справами (далі – підприємства Державного управління справами), та здійснює організаційне і методичне керівництво Ї11) х роботою в цій сфері;

12) вживає в установленому порядку стосовно осіб, обслуговування яких забезпечується Державним управлінням справами, заходи щодо гарантованого медикаментозного забезпечення, регулярного інформування про дозволені до застосування лікарські засоби та імунобіологічні препарати; реалізації встановленого порядку відпуску безоплатно або на пільгових умовах медикаментів та імунобіологічних препаратів;

13) організовує підготовку документів для державної акредитації лікувально-профілактичних та санаторно-курортних закладів, що перебувають в управлінні Державного управління справами, та для ліцензування їх діяльності в межах наданих йому повноважень, контролює в установленому порядку дотримання ними ліцензійних умов;

14) надає дозвіл лікувально-профілактичним закладам, що перебувають в управлінні Державного управління справами, на надання лікувально-профілактичної допомоги працівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, окремим фізичним особам на договірних засадах;

15) забезпечує виготовлення державних нагород України;

16) відповідно до переданих йому повноважень щодо управління державним майном:

– приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ і організацій, заснованих на державному майні;

– затверджує статути (положення) підприємств Державного управління справами, контролює їх додержання та приймає рішення у зв'язку з порушенням статутів (положень);

– укладає і розриває контракти з керівниками підприємств Державного управління справами;

– здійснює контроль за ефективністю використання і збереженням державного майна, закріпленого за підприємствами Державного управління справами;

– забезпечує додержання встановленого режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду, об'єктів культурної спадщини, що перебувають в управлінні Державного управління справами;

– погоджує в установленому порядку питання щодо відчуження (крім випадків, заборонених законодавством) жилих і нежилих будинків та приміщень підприємствами Державного управління справами;

– погоджує в установленому порядку питання передачі в оренду державного майна підприємствами Державного управління справами;

– організовує діяльність підприємств Державного управління справами, затверджує фінансово-економічні показники і нормативи їх діяльності;

– організовує бухгалтерський облік на підприємствах Державного управління справами;

– здійснює внутрішній фінансовий контроль за діяльністю підприємств Державного управління справами, складає та подає зведену фінансову звітність щодо них;

– погоджує в установленому порядку штатні розклади підприємств Державного управління справами;

– забезпечує та координує діяльність підприємств Державного управління справами у виставковій та культурно-мистецькій сферах;

– забезпечує діяльність лікувально-профілактичних, санаторно-курортних, дошкільних навчальних закладів, оздоровчих таборів, що перебувають в управлінні Державного управління справами;

– затверджує ціни на путівки до лікувально-профілактичних, санаторно-курортних закладів, оздоровчих таборів, що перебувають в управлінні Державного управління справами, денні норми витрати коштів на харчування осіб, які перебувають на лікуванні і відпочинку у цих закладах, тарифи на роботи (послуги), що виконуються (надаються) підприємствами Державного управління справами;

– затверджує розмір плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, що перебувають в управлінні Державного управління справами;

16) затверджує в установленому порядку кошториси підприємств, установ, організацій, яким кошти Державного бюджету України надаються через Державне управління справами;

17) здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих підприємствами, установами, організаціями, яким кошти Державного бюджету України надаються через Державне управління справами, і витрачанням ними коштів Державного бюджету України;

18) аналізує ефективність використання бюджетних коштів підприємствами, установами, організаціями, яким кошти Державного бюджету України надаються через Державне управління справами;

19) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, мобілізаційної готовності держави;

20) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в Державному управлінні справами та на підприємствах Державного управління справами;

21) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Для виконання покладених на Державне управління справами завдань та функцій йому в установленому порядку можуть передаватися в управління об'єкти державної власності, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України та інших державних органів.

6. Державне управління справами має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань і функцій;

2) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

3) вносити пропозиції щодо проектів нормативно-правових актів з питань використання державного майна, що перебуває в управлінні Державного управління справами, та інших питань, які належать до його компетенції;

4) залучати в разі потреби провідних вітчизняних та іноземних фахівців для надання спеціалізованої медичної допомоги особам, обслуговування яких забезпечується Державним управлінням“ справами;

5) закуповувати для осіб, обслуговування яких забезпечується Державним управлінням справами, за наявності медичної доцільності путівки до будь-яких санаторно-курортних закладів та реалізовувати їх за цінами, погодженими в установленому порядку.

7. Фінансування діяльності Державного управління справами здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України.

8. Державне управління справами є головним розпорядником коштів Державного бюджету України, що виділяються на виконання покладених на нього завдань та функцій.

9. Державне управління справами очолює Керівник, якого призначає на посаду і звільняє з посади Президент України за поданням Глави Адміністрації Президента України. Керівник Державного управління справами має двох перших заступників та заступників, яких призначає на посади Президент України за поданням Керівника Державного управління справами.

10. Керівник Державного управління справами:

1) представляє Державне управління справами у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями;

2) організовує роботу Державного управління справами, несе відповідальність за її результати;

3) видає в межах повноважень, наданих Управлінню, на основі і на виконання актів законодавства розпорядження, організовує та контролює їх виконання;

4) розподіляє обов'язки між першими заступниками та заступниками Керівника Державного управління справами;

5) призначає на посади і звільняє з посад працівників Державного управління справами;

6) затверджує положення про структурні підрозділи Державного управління справами;

7) встановлює, змінює та скасовує згідно із законодавством надбавки до посадових окладів працівникам Державного управління справами, а також керівникам підприємств Державного управління справами відповідно до укладених з ними контрактів;

8) призначає на посади та звільняє з посад керівників підприємств Державного управління справами відповідно до укладених з ними контрактів;

9) розпоряджається коштами в межах кошторису, затвердженого в установленому порядку, має право підпису на фінансових документах;

10) затверджує в установленому порядку кошториси, проекти, титульні списки на капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт;

11) укладає від імені Державного управління справами договори (контракти), видає довіреності на представництво Державного управління справами перед третіми особами;

12) вирішує інші питання, віднесені законодавством до компетенції Керівника Державного управління справами.

11. Граничну чисельність працівників, структуру і штатний розпис Державного управління справами затверджує Президент України за поданням Керівника Державного управління справами, погодженим з Главою Адміністрації Президента України. Подання щодо граничної чисельності працівників управління справами погоджується також з Міністерством фінансів України.

Керівник Державного управління справами може вносити зміни до структури і штатного розпису Державного управління справами в межах граничної чисельності працівників.

Кошторис Державного управління справами складається в установленому порядку і затверджується Керівником Державного управління справами.

12. Державне управління справами припиняє свою діяльність шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, поділ, приєднання, перетворення або виділення) за рішенням Президента України.

13. Державне управління справами є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Державному казначействі України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та відповідні бланки і штампи.

Глава Адміністрації Президента України
В. Медведчук


   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація