MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Права людини на достатнє житло

Серія «Виклад фактів у галузі прав людини» видається Центром прав людини при Відділенні Організації Об'єднаних Націй у Женеві. Вона освітлює питання прав людини, які вивчаються або викликають особливий інтерес.
Серія «Виклад фактів у галузі прав людини» має на меті глиб-ше знайомити широке коло читачів з основними правами людини, з тим, що робить Організація Об'єднаних Націй для їх утверджен-ня і захисту, і з діючим міжнародним механізмом, який забезпечує їх ефективне дотримання. Публікації цієї серії розповсюджують-ся безкоштовно в усьому світі. Вони можуть перекладатися на інші мови, окрім офіційних мов Організації Об'єднаних Націй, за умо-ви, що їх зміст не змінюється, що організація, яка передруковує їх, інформує про це Центр прав людини в Женеві, і що цей Центр за-значається як джерело інформації.

В основі діяльності Організації Об’єднаних Націй щодо захисту й
заохочення прав людини та основних свобод лежить Міжнародний білль
про права людини. Білль складається з трьох документів:
Загальна декларація прав людини (1948 рік);
Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права
(1966 рік);
Міжнародний пакт про громадянські й політичні права (1966 рік).
У цих трьох документах визначаються й встановлюються права лю-
дини та основні свободи. Вони складають основу для понад 50 інших
конвенцій, декларацій, зводів правил та принципів Організації Об’єднаних
Націй у галузі прав людини.
Пакти є міжнародно-правовими документами. Це означає, що дер-
жави-члени Організації Об’єднаних Націй беруть на себе значні правові
зобов’язання, коли стають учасницями Пактів чи інших Конвенцій через
їх ратифікацію або приєднання до них.
Держави-учасниці беруть на себе добровільні зобов’язання привести
національне законодавство, політику й практику у відповідність до вже
існуючих міжнародно-правових зобов’язань.
Ратифікуючи ці та інші обов’язкові для виконання документи, дер-
жави стають підзвітними своїм громадянам, іншим державам-учасни-
цям того ж договору й міжнародному співтовариству загалом, беручи
урочисте зобов’язання поважати й забезпечувати права та свободи, закріп-
лені в цих документах. Окрім того, в багатьох основних міжнародних
договорах у галузі прав людини містяться положення, що вимагають від
держав-учасниць регулярних повідомлень про зроблені ними кроки з
метою гарантії здійснення цих прав, а також про досягнення на шляху до
цієї мети.
У цьому Викладі фактів розповідається про основні принципи,
значення та зміст одного із конкретних прав, закріпленого в багатьох
міжнародно-правових документах, включаючи Пакт про економічні,
соціальні й культурні права та Загальну декларацію прав людини, а саме:
право на достатнє житло. За останні декілька років у межах органів Ор-
ганізації Об’єднаних Націй у галузі прав людини відбувся цілий ряд важ-
ливих змін стосовно цього права. Ці та інші питання будуть розглянуті
нижче.

Завантажити файл (0.47 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація