MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Права робітників-мігрантів

Серія «Виклад фактів у галузі прав людини» видається Центром прав людини при Відділенні Організації Об'єднаних Націй у Женеві. Вона освітлює питання прав людини, які вивчаються або викликають особливий інтерес.
Серія «Виклад фактів у галузі прав людини» має на меті глиб-ше знайомити широке коло читачів з основними правами людини, з тим, що робить Організація Об'єднаних Націй для їх утверджен-ня і захисту, і з діючим міжнародним механізмом, який забезпечує їх ефективне дотримання. Публікації цієї серії розповсюджують-ся безкоштовно в усьому світі. Вони можуть перекладатися на інші мови, окрім офіційних мов Організації Об'єднаних Націй, за умо-ви, що їх зміст не змінюється, що організація, яка передруковує їх, інформує про це Центр прав людини в Женеві, і що цей Центр за-значається як джерело інформації.

У грудні 1990 року Генеральна Асамблея прийняла Міжнародну кон-
венцію про захист прав усіх робітників-мігрантів і членів їх родин (див.
додаток).
Ця Конвенція відкрила нову главу в історії зусиль, спрямованих на
встановлення прав робітників-мігрантів і на забезпечення захисту і пова-
ги цих прав. Вона являє собою всеосяжний міжнародний договір, засно-
ваний на існуючих угодах, що мають обов’язкову юридичну чинність, на
дослідженнях Організації Об’єднаних Націй в галузі прав людини, на ви-
сновках і рекомендаціях нарад експертів, а також на матеріалах дискусій
і резолюціях з питання щодо робітників-мігрантів в органах Організації
Об’єднаних Націй за останні два десятиліття.
Подібно до всіх інших міжнародних угод з прав людини, ця Конвенція
встановлює стандарти, які служать зразком для законів і судово-адміні-
стративних процедур окремих держав. Уряди держав, що ратифікують
цю Конвенцію чи приєднуються до неї, зобов’язуються здійснювати її
положення шляхом вжиття необхідних заходів. Вони зобов’язуються за-
безпечити робітникам-мігрантам, права яких порушені, можливість дома-
гатися судового захисту.
У цьому фактологічному бюлетені спочатку описуються проблеми,
що створюють найбільші труднощі для робітників-мігрантів та їх родин,
а потім описуються вжиті на міжнародному рівні заходи, спрямовані на
заохочення і захист їхніх прав.

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація