MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Правозахисники: захищаючи права людини

Серія «Виклад фактів у галузі прав людини» видається Центром прав людини при Відділенні Організації Об'єднаних Націй у Женеві. Вона висвітлює питання прав людини, які вивчаються або викли-кають особливий інтерес.
Серія «Виклад фактів у галузі прав людини» має на меті глиб-ше знайомити широке коло читачів з основними правами людини, з тим, що робить Організація Об'єднаних Націй для їх утверджен-ня і захисту, і з діючим міжнародним механізмом, який забезпечує їх ефективне дотримання. Публікації цієї серії розповсюджують-ся безкоштовно в усьому світі. Вони можуть перекладатися на інші мови, окрім офіційних мов Організації Об'єднаних Націй, за умо-ви, що їх зміст не змінюється, що організація, яка передруковує їх, інформує про це Центр прав людини в Женеві, і що цей Центр за-значається як джерело інформації.

Дана публікація «Права людини: виклад фактів» призначена для під-
тримки правозахисників та їхньої неоціненної роботи. Вона адресована
головним чином державним властям, національним і міжнародним не-
урядовим організаціям, персоналу Організації Об’єднаних Націй, основ-
ним суб’єктам приватного сектора (включаючи транснаціональні корпо-
рації) і самим правозахисникам. «Права людини: виклад фактів» розрахо-
вана також на широкі верстви суспільства і може бути корисною журна-
лістам або іншим особам у процесі поширення інформації про роль і ста-
новище правозахисників.
У конкретному плані «Права людини: виклад фактів» має за мету:
v дати можливість урядам і широкому колу фахівців, які часто
контактують із правозахисниками, швидко зрозуміти, хто та-
кий «правозахисник» і чим він займається;
- підтримати право на захист прав людини;
- підсилити захист правозахисників від будь-яких наслідків,
пов’язаних з їхньою роботою; та
- стати правозахисникам посібником, що необхідний у діяльнос-
ті для пропаганди й захисту прав людини та підготовки кадрів.
«Права людини: виклад фактів» містить також короткий аналіз Де-
кларації про право і обов’язок окремих осіб, груп і органів суспільства
заохочувати й захищати загальновизнані права людини та основоположні
свободи1 і дає уявлення про діяльність і методи роботи Спеціального пред-
ставника Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй з питан-
ня про правозахисників.
У Декларації про правозахисників ідеться, що кожна людина є від-
повідальною за заохочення і захист прав людини. У зв’язку з цим, мож-
ливо, найважливішим є те, що дана публікація «Права людини: виклад
фактів» призначена для того, щоб більше людей захищали права людини,
тобто ставали правозахисниками.

Завантажити файл (0.48 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація