MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Галузевий державний архів СБУ: Путівник

Зміст
ІСТОРІЯ, СТРУКТУРА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІВУ ................................. 9
ФОНДИ АРХІВУ ......................................................................................... 33
1. Нормативно-розпорядчі документи ЧК–КГБ ................................................ 34
2. Документи секретного та несекретного діловодства ..................................... 38
2.1. Секретаріат ГПУ–КГБ УРСР ................................................................. 38
2.2. Інспекція при Голові МГБ–КГБ УРСР ................................................ 44
2.3. 2-ге Управління МГБ–КГБ УРСР ........................................................ 47
2.4. 3-тє Управління КГБ УРСР ................................................................... 48
2.5. 4-те Управління КГБ УРСР ................................................................... 50
2.6. 5-те Управління МГБ–КГБ УРСР ........................................................ 51
2.7. Управління «З» КГБ УРСР ..................................................................... 53
2.8. 6-те Управління КГБ УРСР ................................................................... 53
2.9. 7-ме Управління МГБ–КГБ УРСР ........................................................ 55
2.10. 9-та служба КГБ УРСР .......................................................................... 55
2.11. Інформаційно-аналітична служба КГБ УРСР ................................... 57
2.12. 4-й та 6-й відділи КГБ УРСР ............................................................... 58
2.13. 10-й відділ КГБ УРСР ........................................................................... 58
2.14. Розвідвідділи КГБ СРСР Західного прикордонного округу ............ 60
2.15. Особливий відділ КГБ СРСР
по Західному прикордонному округу ........................................................... 62
2.16. Особливий відділ КГБ УРСР Управління внутрішніх військ
в Українській та Молдавській РСР .............................................................. 62
2.17. Особливі відділи КГБ СРСР за родами військ
Київського військового округу ...................................................................... 63
2.18. Управління КГБ СРСР
на Південно-Західній залізниці .................................................................... 67
2.19. Відділ КГБ СРСР у Дніпровському річковому басейні .................... 68

2.20. Слідча частина МГБ і Слідчий відділ КГБ УРСР ............................ 70
2.21. Слідчий ізолятор КГБ УРСР ................................................................ 72
2.22. Відділ кадрів та Управління кадрів КГБ УРСР ................................ 74
2.23. Вищі курси удосконалення керівного й оперативного складу
КГБ СРСР у м. Києві ..................................................................................... 77
3. Управління боротьби з бандитизмом МВД,
Управління 2-Н та 4-те Управління МГБ–КГБ УРСР ..................................... 79
4. Фонди кримінальних справ .............................................................................. 83
4.1. Кримінальні справи на реабілітованих осіб ......................................... 84
4.2. Кримінальні справи на нереабілітованих осіб ..................................... 91
5. Справи оперативного обліку КГБ УРСР......................................................... 93
6. Оперативно-статистична звітність КГБ УРСР ............................................... 98
7. Особові та робочі справи агентів КГБ УРСР ................................................101
8. Особові справи колишніх співробітників органів держбезпеки .................103
9. Військово-медичні підрозділи ........................................................................ 104
10. Колекція друкованих видань КГБ УРСР .....................................................105
11. Колекція друкованих видань СБ України ....................................................110
12. Колекція кінофотодокументів КГБ УРСР ...................................................111
ПЕРЕЛІК ІЛюСТРАцІй..........................................................................116
НАУКОВО-ДОКУМЕНТАЛЬНІ ВИДАННЯ ГДА СБУ .......................118
ПЕРЕЛІК ФОНДІВ ГДА СБУ ................................................................. 123
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ........................................................................... 125
ІМЕННИй ПОКАЖЧИК ........................................................................ 127
ГЕОГРАФІЧНИй ПОКАЖЧИК ..............................................................131
КОНТАКТИ ............................................................................................... 133

contentS
HISTORy, STRUcTURe AND AcTIVITy OF ARcHIVe ....................... 9
ARcHIVe FUNDS ...................................................................................... 33
1. cHeKA – KGB legal acts and administrative documents ................................ 34
2. Documents of secret and not secret clerk work .................................................... 38
2.1. GPU-KGB USSR Secretariat ..................................................................... 44
2.2. Inspectorate of chairman of MGB-KGB USSR ..................................... 47
2.3. 2-nd Directorate of MGB-KGB USSR ..................................................... 48
2.4. 3-d Directorate of KGB USSR .................................................................. 50
2.5. 4-th Directorate of KGB USSR ................................................................. 51
2.6. 5-th Directorate of MGB-KGB USSR ...................................................... 53
2.7. Directorate «Z» of KGB USSR .................................................................. 53
2.8. 6-th Directorate of KGB USSR ................................................................. 55
2.9. 7-th Directorate of MGB-KGB USSR ....................................................... 55
2.10. 9-th Service of KGB USSR ...................................................................... 55
2.11. Information and analytical service of KGB USSR .................................. 57
2.12. 4-th and 6-th Sections of KGB USSR ..................................................... 58
2.13. 10-th Section of KGB USSR .................................................................... 58
2.14. Intelligence sections of KGB USSR over Western Border Region .......... 60
2.15. Special Section of KGB USSR over Western Border Region .................. 62
2.16. Special Section of KGB USSR over Internal Forces Directorate
in Ukrainian and Moldavian SSR ..................................................................... 62
2.17. Special Sections of KGB USSR over arms of Kiev Military Region ....... 63
2.18. Directorate of KGB USSR over South-Western Railway ........................ 67
2.19. Section of KGB USSR over Dnipro river basin ...................................... 68
2.20. MGB Investigative Unit and KGB Investigative Section ....................... 70
2.21. Investigative Isolator of KGB USSR ........................................................ 72
2.22. Personnel Section and Personnel Directorate of KGB USSR ................. 74
2.23. Higher School of advanced training of top executives
and operatives of KGB USSR in Kyiv .............................................................. 77
3. MVD Directorate for fighting against bandits,
Directorate 2-N and 4-th Directorate of MGB-KGB USSR .................................. 79
4. criminal cases funds ............................................................................................. 83
4.1. criminal cases of rehabilitated persons ...................................................... 84
4.2. criminal cases of non-rehabilitated persons .............................................. 91
5. KGB USSR Operative registration cases .............................................................. 93
6. Operative and Statistic accounts of KGB USSR .................................................. 98
7. Personal and Working Files of agents of KGB USSR .........................................101
8. Personal Files of former employees of national security bodies ..........................103
9. Military and Medical units ................................................................................. 104
10. KGB USSR Publishing collection ...................................................................105
11. SBU Publishing collection ...............................................................................110
12. KGB USSR collection of film and photo documents ......................................111
ILLUSTRATIONS .......................................................................................116
ScIeNTIFIc-DOcUMeNTAL PUBLIcATIONS OF SSU BWSA .........118
LIST OF SSU BWSA FUNDS ................................................................... 123
ABBReVIATIONS ..................................................................................... 125
NAMe ReFeReNceS .............................................................................. 127
GeOGRAPHIc ReFeReNceS.................................................................131
cONTAcTS ................................................................................................. 133

Завантажити файл (19.24 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація