MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Комітет ліквідації расової дискримінації

«Організація Об'єднаних Націй має
на меті... здійснювати міжнародне
співробітництво... в заохоченні й роз-
витку поваги до прав людини й осно-
вних свобод для всіх, без різниці що-
до раси, статі, мови та релігії...»
Статут Організації Об'єднаних
Націй (витяг із преамбули)
«Усі люди народжуються вільними
і рівними в своїй гідності та правах».
Загальна декларація прав людини
(стаття 1)


У багатьох міжнародних деклараціях, пактах і конвенціях, прийня-
тих після створення Організації Об'єднаних Націй, держави підтверджу-
вали той факт, що всі люди мають рівні і невід'ємні права, І брали зобо-
в'язання щодо забезпечення і захисту цих прав.
Однак расова дискримінація, як і раніш, перешкоджає повному здій-
сненню прав людини. Не дивлячись на прогрес, досягнутий у деяких га-
лузях, відмінності, винятки, обмеження і переваги, які ґрунтуються на
ознаках раси, кольору шкіри, родового, національного чи етичного похо-
дження, продовжують викликати й загострювати конфлікти та спричиня-
ти неймовірні страждання, а також призводять до загибелі людей.
Завдання по ліквідації несправедливості, що лежить в основі расової
дискримінації, а також пов ’язаної з нею небезпеки є однією із цілей
діяльності, яку здійснює Організація Об'єднаних Націй.
Внаслідок зростання стурбованості міжнародного співтовариства
проблемою расової дискримінації Генеральна Асамблея Організації Об'-
єднаних Націй у 1963 році зробила конкретний крок у даному напрямку,
проголосивши Декларацію про ліквідацію всіх форм расової дискриміна-
ції, в якій закріплені чотири головні положення:
– усяка теорія расової різниці або вищості в науковому відношенні
хибка, в моральному відношенні ганебна, в соціальному несправедлива й
небезпечна і не може бути виправдана ні теорією, ні практикою;
– расова дискримінація, а особливо політика урядів, яка спирається
на ідеї расової вищості або на расової ненависті, є порушенням основних
прав людини і ставлять під загрозу дружні стосунки між народами, спів-
робітництво між державами, міжнародний мир і безпеку;
– расова дискримінація приносить шкоду не тільки тим, хто її зазнає,
але також і тим, хто її проводить;
– створення всесвітнього співтовариства, вільного від расової сегрегації
і дискримінації, які породжують ненависть і відчуження, є однією із голов-
них цілей Організації Об'єднаних Націй.
У 1965 році Генеральна Асамблея представила міжнародному спів-
товариству правовий документ, прийнявши Міжнародну конвенцію про
ліквідацію всіх форм расової дискримінації. У цій Конвенції викладені
заходи, які держави, що стали учасницями Конвенції шляхом її ратифікації
або приєднання до неї, зобов'язуються вживати з метою ліквідації расової
дискримінації.
У відповідності до Конвенції держави-учасниці зобов'язуються:
– не здійснювати по відношенню до осіб, груп чи установ яких би то
не було актів чи дій, пов’язаних з расовою дискримінацією, і гарантувати,
що всі державні органи й установи будуть діяти у відповідності з цими
зобов'язаннями;
– не заохочувати, не захищати і не підтримувати расову дискриміна-
цію, яка здійснюється якими б то не було особами або організаціями;
– переглядати політику уряду в національному і місцевому масштабах
та виправляти або скасовувати закони й постанови, які ведуть до виник-
нення або увічнення расової дискримінації;
– забороняти і припиняти расову дискримінацію, яку проводять
будь-які особи, групи чи організації; і
– заохочувати об'єднуючі багаторасової організації і рухи, рівно як і
інші заходи, спрямовані на ліквідацію расових перепон, і не підтримува-
ти ті з них, які сприяють поглибленню расового поділу.
Ця Конвенція набрала чинності в 1969 році після того, як 27 держав
ратифікували її чи приєдналися до неї. На кінець 1990 року 128 держав
ратифікували Конвенцію чи приєдналися до неї, а це понад трьох чвертей
держав-членів Організації Об'єднаних Націй. Вона є найдавнішою Кон-
венцією Організації Об'єднаних Націй про права людини, яку ратифіку-
вала найбільша кількість держав.
Окрім закріплення зобов'язань держав-учасниць, Конвенція передбачи-
ла створення Комітету ліквідації расової дискримінації. Склад, мандат і ро-
бота Комітету описуються в даному викладі фактів, в якому також відтворю-
ються у вигляді додатка повний текст Конвенції і список держав-учасниць.


Завантажити файл (0.27 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація