MENU
FB TW YOUTUBE RSS

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ У 1999 РОЦІ

Переднє слово

Для комплексного дослідження стану з правами людини в країні пра-
возахисні організації звичайно використовують форму звіту про до-
тримання прав людини, який готується щороку. Складання такого зві-
ту є традиційним засобом доведення до відома громадськості – як на-
ціональної, так і міжнародної – про порушення прав людини в країні,
щоб поліпшити ситуацію. В Україні, на жаль, річний звіт, в якому від
імені громадянського суспільства було б комплексно описано на високо-
му рівні становище з правами людини, ще ніколи не готувався.
Відомі різні форми річних звітів. Так, «Біла книга Росії» складена як
коментар до кожної статті Загальної декларації з прав людини, в яко-
му розповідається про стан з реалізацією відповідного права. Звіти про
реалізацію окремих прав можуть бути складені як коментарі до спеціа-
льних конвенцій ООН з прав людини або інших міжнародних договорів.
Наприклад, Всеукраїнський Комітет захисту дітей склав звіт про по-
рушення прав дитини як коментар до офіційного звіту держави про ви-
конання Конвенції ООН з прав дитини, Харківська правозахисна група
підготувала звіт про катування і жорстоке поводження в Україні як
коментар до третього періодичного звіту держави про виконання Кон-
венції ООН проти катувань. Як коментар до державних звітів про ви-
конання міжнародних пактів ООН з громадянських і політичних прав
та соціальних, економічних і культурних прав готують річні звіти Гель-
сінські комітети різних країн. Річні звіти про дотримання прав людини
в Російській Федерації у 1993 та 1994 рр., що були підготовлені під ке-
рівництвом відомого російського правозахисника, першого російського
омбудсмена Сергія Ковальова, складені як сукупність частин, кожна з
яких висвітлює стан з дотриманням або певної групи прав (наприклад,
соціально-економічних прав), або прав тих чи інших соціальних груп –
військовослужбовців, в’язнів, або порушення прав людини під час певних
подій – порушення прав людини під час жовтневих подій у Москві в 1993
році, порушення прав людини під час військового конфлікту в Чечні.
Щороку Державний Департамент США публікує великий двотом-
ник, який містить доповіді про дотримання прав людини в усіх країнах
світу. Ці доповіді готуються посольствами США в цих країнах. Усі до-
повіді побудовані за однаковою схемою:

резюме;

розділ 1 «Повага недоторканності особи» з підрозділами «Політичні
та інші позасудові вбивства», «Зникнення», «Застосування катувань»,
«Свавільний арешт, затримання чи заслання», «Право на справедливий
публічний суд» і «Право на недоторканність приватного життя»;

розділ 2 «Дотримання громадянських свобод», в якому розгляда-
ються свобода слова і преси, свобода мирних зборів і об’єднань, свобода
релігії, свобода пересування;

розділ 3 «Дотримання політичних прав: право громадян змінити вла-
ду»;

розділ 4 «Ставлення уряду до міжнародних та неурядових перевірок
за заявами про порушення прав людини»;

розділ 5 «Дискримінація за расовою ознакою, статтю, релігією, фі-
зичними вадами, мовою або за соціальним станом», в якому розгляда-
ється стан з дотриманням прав жінок, дітей, інвалідів, релігійних і на-
ціональних меншин;

розділ 6 «Права робітників» (профспілки, укладення колективних
трудових договорів, заборона примусової праці, дитяча праця та міні-
мальний вік прийому на роботу, прийнятні умови праці, торгівля людьми).

Привертає увагу чітка ієрархія прав і свобод людини, де на першому
місці захист особистісних прав людини від сваволі держави, далі грома-
дянських і політичних свобод, потім захист від дискримінації і тільки в
кінці – короткий огляд прав робітників. Американська традиція прав
людини вільна від патерналізму, який передбачає забезпечення людині
«хорошого життя» державою (хоча рівень соціальної допомоги тим,
хто її дійсно потребує, досить високий!). Тому західним людям важко
збагнути наші проблеми з соціальними і економічними правами.
На нашу думку, українській громадськості було б цікаво ознайоми-
тися з таким поглядом на нашу дійсність. Поглядом доброзичливим, але
суворим. Упевнені, що цей ретельний глибокий аналіз буде нам на ко-
ристь.

Харківська правозахисна група висловлює глибоку вдячність посоль-
ству США в Україні, яке люб’язно погодилось на цю публікацію (за зго-
дою посольства, ми додали до тексту коментарі, щоб виправити декі-
лька дрібних помилок).

Євген Захаров


Завантажити файл (0.48 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація