MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Судова практика у справах за позовами до ЗМІ

Зміст

ТОМ І

ЧАСТИНА І ДОПОВІДІ

Відкриття конференції. Вступне слово першого заступника
Голови Верховного Суду України,
заслуженого юриста України В. Стефанюка 8

Положення Конституції України стосовно поваги гідності,
свободи думки і слова та вільного вираження поглядів і пе-
реконань особи, невтручання в особисте і сімейне життя
особи, захисту від поширення недостовірної інформації
про особу». Доповідач: науковий консультант судді Кон-
ституційного Суду України, кандидат юридичних
наук С.Шевчук 11

«Українське законодавство згідно з аналогією права і ана-
логією закону для вирішення цивільних справ стосовно за-
хисту честі і гідності або ділової репутації особи, свободи
думки і слова, вільного вираження поглядів і переконань,
невтручання в особисте життя особи». Доповідач: адвокат,
радник з правових питань Програми правового
захисту та освіти IREX ПроМедіа Н. Петрова .21

«До питання про стосунки між судовою владою і засобами
масової інформації через призму розгляду цивільних
справ». Доповідач: Заступник Голови Верховного Суду
України, заслужений юрист України П. Шевчук
«Теоретичні проблеми застосування статті 7 Цивільного ко-
дексу України». Доповідач: народний депутат України
доктор юридичних наук, заслужений юрист
України, професор 3. Ромовська
«Правовий зміст поняття «відомостей, що не відповідають
дійсності», поширення яких є підставою цивільної
відповідальності ЗМІ». Доповідач: віце-президент Спілки
адвокатів України, заслужений юрист України, кандидат
юридичних наук О. Жуковська ...48

«Співвідношення категорій цивільних справ за позовами
про захист від втручання в особисте і сімейне життя особи
та справ про захист честі та гідності або ділової репутації
особи». Доповідач: завідвачка кафедри трудового права
та права соціального забезпечення Одеської державної
юридичної академії, кандидат юридичних наук Г. Чанишева 67

«Посадові особи як позивачі до ЗМІ». Доповідач: Директор
Українського центру прав людини Української Правничої
Фундації, доктор юридичних наук В. Євінтов 81

«Моральна шкода і критерії її визначення за позовами до
ЗМІ». Доповідачі: кандидат психологічних наук О.Кокун і
кандидат психологічних наук С.Антосик 89

«Юридичні особи як об'єкт посягання з боку засобів масо-
вої інформації». Доповідач: директор програми «Ук-
раїнська доброчесність» Української Правничої Фундації,
адвокат М. Полудьонний .95

«Поняття честі, гідності та ділової репутації за законодав-
ством України. Особливості підготовки справ до судового
розгляду. Підвідомчість справ». Доповідач: суддя колегії в
цивільних справах Верховного Суду України
І.Домбровський .106

«Вплив однозначного тлумачення різноманітних термінів
на якість судової практики України у справах навколо ЗМІ».
Доповідач: директор Центру правничої термінології пере-
кладів і словників Української Правничої Фундації
Ю.Зайцев 116


«Розгляд справ про захист честі, гідності і ділової репутації
громадян та організацій за позовами до ЗМІ. Постановлен-
ия рішень та проблеми їх виконання.» Доповідач: суддя ко-
легії з цивільних справ Верховного
Суду України В.Гуменюк .125

«Причини відсутності судового прецеденту в радянській
правовій системі». Доповідач: доцент Інституту адвока-
тури при Київському національному університеті ім.
Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук М.Стеценко .135

ТОМ ІІ
ЧАСТИНА II ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

«Законні переваги і підвищена відповідальність статусу по-
садової особи в українському законодавстві». Автор: за-
ступник керівника юридичного правління секретаріату
Верховної Ради України А. Ніжнік .146

Тлумачення деяких слів в українських законах. Автор: док-
тор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН
України, директор Інституту української мови Національної
академії наук України В. Німчук .223

ЧАСТИНА III. ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА
Деякі характерні прецеденти застосування статті 10 Євро-
пейської конвенції з прав людини.
Володимир Євінтов 234

Європейський суд з прав людини. Справа Лінгенса (Lingens
Case) 250

Стаття 10 Європейської конвенції з прав людини:
гіпотетичний приклад. Ендрю Ніколь Кью.СІ 276


ЧАСТИНА IV ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВО
«Носители чести и достоинства или деловой репутации : в
общетеоретическом и юридическом смысле». Юрист Фон-
да защиты гласности (Российская Федерация)
Н. Гобешия 283

«Правовое обеспечение защитычести, достоинства и де-
ловой репутации в Республике Беларусь». Юрист IREX
ПроМедиа, Беларусь, Наталья Довнар 294
Верховний суд США, справа «Нью-Йорк Таймс Ко. проти
Саллівана 376 U.S. 254 1964) 301


Завантажити файл (1.24 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація