MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Аналіз діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

ЗМІСТ

ВСТУП ................................................................................................................... 5
1. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ОМБУДСМЕНА .................................................. 7
1.1. Коротка історія інституту Омбудсмена ...................................................7
1.2. Права людини в Україні: короткий огляд ............................................ 11
1.3. Загальний опис діяльності українського Омбудсмена ........................ 15
1.4. Національна система захисту прав людини
і місце в ній Уповноваженого Верховної Ради з прав людини ................. 27
2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
З ПРАВ ЛЮДИНИ (1998–2007 р.р.) ............................................................. 34
3. ПОРІВНЯННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОМБУДСМЕНА
З МІЖНАРОДНИМИ РЕКОМЕНДАЦІЯМИ ........................................... 56
3.1. Паризькі принципи ООН ........................................................................ 56
3.2. Рекомендації ПАРЄ про роль Омбудсмена
в сучасних національних механізмах захисту прав людини ..................... 61
3.3. Українське законодавство про Уповноваженого Верховної Ради
з прав людини та його відповідність міжнародним рекомендаціям ........ 65
4. РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНІСТЮ ІНСТИТУТУ ОМБУДСМЕНА
У ПЕРІОД СІЧЕНЬ–СЕРПЕНЬ 2008 р. ...................................................... 97
4.1. Провадження Омбудсмена ...................................................................... 97
4.2. Про моніторинг Омбудсменом дотримання прав людини
у січні-серпні 2008 року ............................................................................... 105
4.3. Ініціювання Омбудсменом питань, пов’язаних
з дотриманням прав людини (січень–серпень 2008) .................................111
4.4.1. Доступ до інформації про діяльність Омбудсмена ........................ 144
4.4.2. Аналіз інформаційної відкритості офіційного сайту
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини .................................... 146
4.4.3. Інформаційне наповнення сайту Омбудсмена .............................. 148
4.4.4. ЗМІ про діяльність Уповноваженого ............................................. 151
4.4. Про рівень відкритості і прозоростідіяльності омбудсмена ............. 144
4.5. Загальні підсумки аналізу діяльності омбудсмена ............................ 156
5. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ...........................................162
ПІСЛЯМОВА .....................................................................................................170
ДоДАтКИ
ДОДАТОК 1. Регіональні координатори проекту ..........................................173
ДОДАТОК 2. Доповідь, що не відбулася ........................................................175
ДОДАТОК 3. Євген Захаров. Тези щодо реформування і підвищення
ефективності інституту Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини ....................................................................................................191
ДОДАТОК 4. Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи
№ 1615 (2003) ......................................................................................................196
ДОДАТОК 5. Уривки із звіту Комітету ПАРЄ з правових питань
і прав людини .....................................................................................................202
ДОДАТОК 6. Омбудсмани в інтересах дітей ..................................................211

ВСТУП
Забезпечення дотримання прав людини є визначальним на-
прямком розбудови демократичної держави. У міжнародній практи-
ці важливу роль в національній системі захисту прав людини, впро-
вадженні верховенства права та у забезпеченні належної поведінки
органів влади відіграє інститут Омбудсмена, який є одним з елемен-
тів парламентського контролю за діяльністю виконавчої влади.
В Україні інститут Омбудсмена був заснований у 1998 році.
У досить короткий проміжок часу, завдяки, в першу чергу, особис-
тим якостям першого Омбудсмена, таким як принциповість і напо-
легливість, нова для України інституція захисту прав людини стала
авторитетною незалежною правозахисною структурою, до якої гро-
мадяни України ставилися з великою довірою і надією на допомогу.
У перші ж роки свого існування, Омбудсмен на ділі довела не тільки
бажання але й здатність захищати осіб, чиї права були порушені,
впливати на посадових осіб держави і добиватися поновлення прав
скаржників. Проте, це не дуже вплинуло на загальну ситуацію з пра-
вами людини в Україні. І через десять років порушення прав люди-
ни і основних свобод залишається системним явищем, а в діяльності
Омбудсмена у період 2004–2007 років з’явилися дуже небезпечні оз-
наки втрати інституцією незалежності і схильності до порушення за-
кону. Ці негативні тенденції дуже стурбували не тільки українську,
а й міжнародну громадськість. Власне, вони спонукали недержавні
правозахисні і громадські організації, розпочати свій моніторинг і
спробувати дати відповідь на питання: наскільки ефективно пра-
цює інститут Омбудсмена в Україні? В якій мірі він відповідальний
за відсутність відчутного прогресу у дотриманні прав людини? Що
можна зробити для покращення становища?
Активне спостереження за діяльністю Омбудсмена велося з січня
по вересень 2008 року. Для цього була розроблена методика, за якою
і проводився моніторинг діяльності Омбудсмена. В його здійсненні
брали участь представники 17 громадських організацій із 13 облас-
тей України, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастопо-
ля (перелік наданий у додатку 1). Вони спостерігали за дотриман-
ням прав людини в регіоні і надсилали звернення до Омбудсмена з
приводу зафіксованих порушень з метою вжиття Омбудсменом від-
повідних заходів. Водночас регіональні правозахисні та громадські
організації самі намагалися усунути порушення і відновити порушені
права людини, а також вели просвітницьку діяльність. Інформація
про порушення прав людини, звернення до Омбудсмена, його реак-
цію; інформація про діяльність Уповноваженого, про заходи, вжиті
державними органами влади у напрямку покращення становища із
дотриманням прав людини, дії правозахисних організацій, інші події
в сфері правозахисту належним чином збиралася і документувалася
координаційною радою проекту та висвітлювалася на сайті «Майдан».
Координаційна рада також вела регулярне спостереження за діяль-
ністю Омбудсмена та надсилала до нього інформаційні запити, які
стосуються діяльності Уповноваженого. За результатами моніторингу
був проведений комплексний аналіз та вироблені рекомендації щодо
підвищення ефективності інституції Омбудсмена. У даній доповіді
представлені не тільки результати моніторингу діяльності Омбудсме-
на за 2008 рік, але й аналіз діяльності цієї інституції за десять років.
Доповідь складається з п’яти розділів, кожний з яких закін-
чується висновками та рекомендаціями. У першому розділі викладе-
но історію виникнення і розвитку інституту Омбудсмена, короткий
огляд стану із правами людини в Україні і, зокрема, діяльності ук-
раїнського Омбудсмена за десять років, а також місце Омбудсме-
на в національній системі захисту прав людини. У другому розділі
аналізується ефективність діяльності Омбудсмена за десять років іс-
нування цього інституту в Україні. Наступний розділ присвячений
міжнародним рекомендаціям щодо ролі Омбудсменів та принципам
їхньої діяльності і порівнянню з цими рекомендаціями українсь-
кого законодавства і практики. У четвертому розділі представлені
результати аналізу діяльності Омбудсмена за період січень-серпень
2008р. Розглядаються питання прозорості, доступності, ефектив-
ності діяльності Омбудсмена, рівня його співпраці з недержавними
громадськими організаціями, його інформаційної політики. П’ятий
розділ містить загальні висновки і рекомендації щодо покращення
діяльності Омбудсмена.

Завантажити файл (2.48 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація