MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Холодна гора

Вайсберг О.С.
Холодна гора / Харків­ська правозахисна група. — Харків: Права люди­ни, 2010 р. — 588 с. фотоіл.

ISBN 978-617-587-001-3.

Книга «Холодна гор а» написана Олександром Вайсбергом, довоєн-­
ним працівником Українського фізико- технічного інституту (УФТІ).
Свою наукову ро боту в Харковi Вайсберг ро зпочав у крiогеннiй лабо-­
ратор ії, якою керу вав молодий, але вже досить вiдомий у науковiм свiтi
про фесор Л.В. Шубнiков. Маючи деякий досвiд видавничої дiяльностi,
Вайсберг про являє iнiціативу в започаткуваннi в Харковi мiжнаро д-­
ного фiзичного жур налу, що став виходити в 1932 ро цi нiмецькою,
французькою та англiйською мовами. Вiн був беззмiнним членом його
редколегiї. В 1933 ро ці Вайсберг очолив будівництво Дослідної станції
глибокого охолодження (ДСГО) в Липовому Гаю в передмісті Харко-­
ва, яке було закінчене в 1937 ро ці. З 1937 був ув’язнений, в 1940 р .
переданий гестапо.
Про понована книга під різними назвами побачила світ у 1951 ро ці
в Лондоні, Нью-Йор ку та Франкфур ті-на-Майні. На теренах колиш-­
нього СРСР вона ніде не видавалася. Більше того, була заборо нена як
антирадянська та наклепницька. Це книга спогадів і осмислення всьо-­
го пережитого, і умовно її мож на ро зділити на дві частини. Перша —
ро бота в Кріогенній лабор атор ії УФТІ та будівництво ДСГО. Книга
Вайсберга — це першоджерело свідчень про істор ію та події в УФТІ
в найбільш уславлений і трагічний період його істор ії — довоєнний.
Адже Вайсберг завжди перебував в центрі подій, близько спілкував-­
ся з такими видатними вченими, як Л. Шубніков, Л. Ландау, О. Лей-­
пунський та іншими. Не минали його господи та гостинності іноземні
вчені — В. Вайскопф, Л. Тісса, Г. Плачек та ін. Свідчення про події
тих бур еломних часів він брав зі своєї пам’яті.
Вайсберг мав великий літератур ний талант. Книга захоплює. По-­
чавши її читати, вже не мож еш зупинитися. Але це зовсім не є книга
жахів — вона вражає своїм оптимізмом, віро ю в те, що колись усі ці
страхіття мають скінчитися.

Завантажити файл (4.77 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація