MENU
FB TW YOUTUBE RSS
Українська
переглядів: 402
розмір файла:
2.17 MB

Неформальний конституціоналізм-ІІ

Книга являє собою зібрання тематично близьких есе, поєднаних з модельним проектом Конституції України — 2020. Більша частина текстів побачила світ на шпальтах часописів «Критика», «Вісник Конституційного Суду України», інтернет-виданнях Харківської правозахисної групи. У книзі аналізуються неформальні прояви органічного (ліберального, «ірраціонального») конституціоналізму в світі.

English
переглядів: 583
розмір файла:
4.7 MB

National preventive mechanism against torture and ill-treatment in Ukraine

The publication contains the results of the evaluation of the activities of the national preventive mechanism in Ukraine starting at 2012 and to the date.

Українська
переглядів: 1242
розмір файла:
4.8 MB

Національний превентивний механізм проти катувань та жорстокого поводження (НПМ) в Україні

Публікація містить результати проведеної оцінки діяльності національного превентивного механізму в Україні, починаючи з 2012 року і до сьогодні.

Русский
переглядів: 547
розмір файла:
1.07 MB

Национальный превентивный механизм против пыток и жестокого обращения (НПМ) в Украине

Публикация содержит результаты проведенной оценки деятельности национального превентивного механизма в Украине, начиная с 2012 года и до сегодняшнего дня.

English
переглядів: 613
розмір файла:
0.76 MB

National monitoring of unlawful violence in the Ukrainian police 2004–2018

The report contains the results of another study of the prevalence of torture and ill-treatment in police, which highlights the extent, causes and consequences of these phenomena in Ukraine.

Українська
переглядів: 626
розмір файла:
0.79 MB

Національний моніторинг незаконного насильства в поліції в Україні протягом періоду 2004–2018 рр.

Звіт містить результати чергового дослідження поширеності катувань та жорстокого поводження в поліції, яке висвітлює масштаби, причини та наслідки цих явищ в Україні.

Українська
переглядів: 1498
розмір файла:
1.73 MB

Неформальний конституціоналізм

Книга являє собою зібрання юридичних есе, доповнених модельним проектом Конституції України — 2018 та проектом Етичного кодексу членів Фулбрайтівського товариства України — 2007. Частина з них побачила світ раніше на шпальтах часопису «Критика», «Вісник Конституційного Суду України», Інтернет-сайті Харківської правозахисної групи тощо.

Українська
переглядів: 1442
розмір файла:
2.32 MB

Вибрані рішення Європейського суду з прав людини щодо України – 2011. Частина друга

У другій частині цієї збірки друкуються переклади 21 рішення зі 104, прийнятих Європейським судом з прав людини у 2011 році за заявами проти України

Українська
переглядів: 2885
розмір файла:
2.19 MB

Конституційне АБВ

Книга являє собою зібрання вибраних есе та памфлетів, написаних в різні роки української незалежності. Автор звертається до положень класичного американського та європейського конституціоналізму й україн­ських спроб його вітчизняної інтерпретації

Українська
переглядів: 3946
розмір файла:
3.44 MB

Политический предмет конституции

Монографія є сучасним, неформальним дослідженням конституційно-правового регулювання політичних відносин. Особливу увагу приділено визначенню поняття політики і політичної активності, її структури, джерел та основних видів.

Українська
переглядів: 4721
розмір файла:
1.43 MB

Конституціоналізм. Коротка версія

Видання являє собою збірку різностильових есе про зародження, еволюцію та сучасний стан конституціоналізму в Україні та євроатлантичному світі.

Русский
переглядів: 1548

Защита авторских прав писателей, художников, учёных в вопросах и ответах.

Совсем недавно российский законодатель сделал еще один шаг в совершенствовании правового регулирования использования и защиты результатов творческой деятельности.

Русский
переглядів: 3382

Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский союз, США, Япония, Индия

Становление и развитие конституционного строя в различных странах имеет как общие, так и особенные черты. Общим для всех зарубежных стран является признание конституции высшим законом страны, регламентирующим важнейшие политические и правовые отношения в ней, устанавливающим основные положения правопорядка. Все остальное (текущее) законодательство и административное правотворчество должно соответствовать нормам конституции. Конституция, таким образом, рассматривается как правовая основа конституционного строя или существования конституционализма, в содержание которого включается ряд компонентов: права и свободы граждан, представительное правление и принцип разделения властей.

Русский
переглядів: 1519

Использование Уполномоченным по правам человека в РФ судебных механизмов защиты нарушенных прав граждан

Обзор и анализ практических материалов по правоприменительной практике Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в федеральных судах подготовлен сотрудниками отдела по взаимодействию с уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации Организационно-аналитического управления Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (Л.В. Забровской, В.К. Михайловым, под руководством Ю.В. Сивкова) на основе материалов, представленных отделами Управления государственной защиты прав человека: отделом защиты политических прав и административных процедур (Н.В. Васильев), отделом защиты гражданских прав человека (И.С. Иванов).

Українська
переглядів: 1649
розмір файла:
1.72 MB

Проект Конституції України — 2012

Видання являє собою повномасштабний коментований проект нової Конституції України. Даний текст є одним із результатів науково‐дослідних, творчих зусиль Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) та Харківської правозахисної групи (ХПГ) в ділянці сучасного конституціоналізму, захисту прав людини і основоположних свобод в Україні в період 1994–2012 рр.

Українська
переглядів: 941
розмір файла:
0.63 MB

Політичні переслідування в сучасній Україні: 2010–2011

Після президентських виборів 2010 року нова адміністрація поступово перейшла до політичних переслідувань своїх опонентів та критиків. Про це багато повідомляють засоби масової інформації, зарубіжні та вітчизняні експерти.

Русский
переглядів: 1519
розмір файла:
1.68 MB

Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и гражданина

Конституция Российской Федерации - Основной Закон государства, в главе 2 не только законодательно закрепляет права и свободы человека и гражданина, но и определяет, что их защита является обязанностью государства. Это общее правило обязывает государство различными правовыми средствами обеспечивать защиту конституционных прав и свобод, осуществлять их регулирование.

Українська
переглядів: 962
розмір файла:
3.05 MB

Практичний посібник для службової підготовки з дотримання прав людини в діяльності МВС

Русский
переглядів: 1225
розмір файла:
1.03 MB

Права граждан с психическими расстройствами: вопросы и ответы

В пособии рассматриваются вопросы правового положения лиц с психическими расстройствами, регламентированного законодательством о здравоохранении, о социальном обслуживании, а также гражданским, гражданско-процессуальным, семейным, трудовым, жилищным и иным законодательством. Предлагаются способы защиты прав и законных интересов лиц с психическими расстройствами. Пособие подготовлено в форме вопросов и ответов. Предназначено для граждан, страдающих психическими расстройствами, их родственников и законныхпредставителей, врачей-психиатров, юристов, социальных работников, студентов и преподавателей вузов, правозащитных организаций, а также широкого круга читателей.

Українська
переглядів: 972
розмір файла:
1.82 MB

Конституційний процес в Україні (2005 – 2008)

Видання містить матеріали щодо стану конституційного законодавства України в 2005-2008 роках, впливу реформи Конституції від 8 грудня 2004 року та пропозиції щодо зміни розділу ІІ Конституції.

Українська
переглядів: 1295
розмір файла:
1.45 MB

Проект Конституції України — 2009

Видання являє собою повномасштабний коментований проект нової Конституції України. Даний проект є одним із важливих результатів науково-дослідних, творчих зусиль Харківської правозахисної групи (ХПГ) в ділянці захисту прав людини і основоположних свобод в Україні в період 1994-2009 рр. Модельний проект Конституції передбачає двопалатну структуру Українського парламенту — Національних Зборів України, пропонує президентську форму правління (Президент України — глава державної виконавчої влади). Ідейну основу проекту складають надбання як національної, так і загальної — євроатлантичної конституційної думки. Для фахівців у царині політичних наук, філософії права та конституційного права, громадських активістів, а також всіх, хто цікавиться питаннями сучасної політичної та правової теорії.

Українська
переглядів: 1620
розмір файла:
1.88 MB

Права людини. Модель для нової Конституції України

Видання репрезентує сучасний — з точки зору філософії права — погляд на всю сукупність конституційних прав людини та основоположних свобод в модельному проекті Конституції України 2009 р.

Українська
переглядів: 2722
розмір файла:
0.77 MB

КОНСТИТУЦІЙНІ ЧИТАННЯ

У збірці містяться тези наукових доповідей та повідомлень студентів-учасників міжнародної студентської наукової конференції «Конституційні читання» присвяченої пам’яті академіка Ю.М. Тодики, що відбувалась 23-24 травня 2008 року у НЮАУ імені Ярослава Мудрого

Українська
переглядів: 1078
розмір файла:
1.44 MB

КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА: ЕКСПЕРТНИЙ АНАЛІЗ

Книга містить експертні висновки фахівців в галузі права і політоло-гії щодо різних аспектів конституційної реформи в України. Конституційна реформа: експертний аналіз / - Харків: Фоліо, 2004. - 184 с.


X 

забув пароль

реєстрація