MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Діяльність спеціальних доповідачів Організації Об’єднаних Націй: 17 питань і відповідей

Серія «Виклад фактів у галузі прав людини» видається Центром прав людини при Відділенні Організації Об'єднаних Націй у Женеві. Вона освітлює питання прав людини, які вивчаються або викликають особливий інтерес.
Серія «Виклад фактів у галузі прав людини» має на меті глиб-ше знайомити широке коло читачів з основними правами людини, з тим, що робить Організація Об'єднаних Націй для їх утверджен-ня і захисту, і з діючим міжнародним механізмом, який забезпечує їх ефективне дотримання. Публікації цієї серії розповсюджують-ся безкоштовно в усьому світі. Вони можуть перекладатися на інші мови, окрім офіційних мов Організації Об'єднаних Націй, за умо-ви, що їх зміст не змінюється, що організація, яка передруковує їх, інформує про це Центр прав людини в Женеві, і що цей Центр за-значається як джерело інформації.

Мільйони людей в усьому світі з надією очікують від Організації
Об’єднаних Націй рішення проблем, що затьмарюють їхнє повсякденне
життя. Вони сподіваються, що діяльність Організації Об’єднаних Націй
буде сприяти підвищенню рівня їхнього життя і забезпеченню їхніх ос-
новних прав і свобод. У цьому зв’язку питання досягнення загального до-
тримання всіх прав людини зберігає свою крайню актуальність.
Попрання прав людини лежить в основі безлічі конфліктів. Тенденція,
що спостерігалася в останнє десятиліття, до зміни характеру конфліктів –
їхнє перетворення з міжнародних у внутрішні – рельєфніше висвітила
взаємозв’язок між миром і безпекою, економічними і соціальними питан-
нями, демократизацією, розвитком, принципом благого правління і гума-
нітарними проблемами. З метою попередження внутрішніх конфліктів не-
обхідно приділяти більш пильну увагу створенню механізмів раннього
попередження в галузі прав людини і зміцненню потенціалу національних
структур, покликаних вирішувати проблеми в галузі прав людини.
Механізми Організації Об’єднаних Націй з прав людини сприяють
більш ефективному функціонуванню системи раннього попередження Орга-
нізації Об’єднаних Націй. З моменту свого виникнення в 1945 році Органі-
зація Об’єднаних Націй проводить велику і планомірну роботу з заохочення
і захисту прав людини. Її структури дозволяють міжнародному співтоварис-
тву організовано реагувати на випадки порушення прав людини. У 1979 році
Організацією Об’єднаних Націй були створені спеціальні механізми для роз-
гляду в контексті прав людини конкретних ситуацій у країнах чи конкретних
тем. Комісія з прав людини Організації Об’єднаних Націй наділила експертів
мандатами з вивчення конкретних проблем в галузі прав людини. В даний
час ці експерти складають систему так званих механізмів чи мандатів Орга-
нізації Об’єднаних Націй в галузі прав людини чи систему спеціальних про-
цедур. Хоча наділені такими мандатами особи іменуються по-різному, на-
приклад спеціальними доповідачами, спеціальними представниками чи не-
залежними експертами, кожний з них вважається «експертом у відрядженні»
за змістом Конвенції 1946 року про привілеї і імунітети Об’єднаних Націй.
Саме тому усі вони іменуються в цьому тексті «експертами».
Система спеціальних процедур Організації Об’єднаних Націй дозволила
наблизити до реальності проведені на міжнародному рівні дебати. В останні
роки експерти Організації Об’єднаних Націй з прав людини звертали увагу
міжнародного співтовариства на численні проблеми, включаючи, зокрема,
поліцейську сваволю, страти без належного судового розгляду, убивства жі-
нок на захист честі, страждання безпритульних дітей, переслідування етніч-
них меншостей у багатьох країнах, роль недержавних утворень у порушен-
нях прав людини, зв’язок між крайньою убогістю і повагою прав людини, а
також вплив порушень прав людини на громадянське суспільство.
Останнім часом у самих різних місцях задаються питанням про ха-
рактер і методи роботи експертів. Такий інтерес представляється позити-
вним сигналом і, як видно, свідчить про те, що результати діяльності екс-
пертів стають усе більш зримими. У цьому документі даються відповіді
на 17 питань, що найбільш часто задаються, про роботу цих експертів. Ці
питання почасти стосуються діяльності Комісії з прав людини і її Під-
комісії. Крім того, у них звертається увага, зокрема, на наступні моменти:
хто такі експерти, чим вони займаються, яким чином вони обираються,
який їхній правовий статус і коло ведення.

Завантажити файл (0.3 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація