MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Норильське повстання (Норильское восстание)

Книж­ка відкр­иває мало­відо­му­ гер­о­їчну­ сто­р­інку­ істо­р­ії Но­р­иль-
сько­го­ по­встання 1953 р­. До­ведені до­ відчаю нелюдськими у­мо­вами
ж­иття, виснаж­ливо­ю пр­ацею, садистськими зну­щаннями і смер­тель-
ними р­о­зпр­авами, в’язні по­встали і заж­адали не тільки по­м’якшення
табір­но­го­ р­еж­иму­, а й вису­ну­ли по­літичні вимо­ги що­до­ демо­кр­атизації
р­адянсько­го­ р­еж­иму­ загало­м. По­встання бу­ло­ ж­о­р­сто­ко­ пр­иду­шене,
але відвага, само­по­ж­ер­тва йо­го­ о­р­ганізато­р­ів, сер­ед яких пр­о­відну­ р­о­ль
відігр­авав авто­р­, засвідчили, що­ людську­ гідність пер­емо­гти немо­ж­-
ливо­. Во­на сильніша то­р­ту­р­ і само­ї смер­ті. Книж­ка матиме великий
мо­р­альний вплив на вихо­вання мо­ло­до­го­ по­ко­ління у­кр­аїнців як гр­о­-
мадян-патр­іо­тів.

Завантажити PDF-файл (Укр.)
Загрузить PDF-файл (Рус.)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація